8 Azs 61/2005-51

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: N. P., zastoupená Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 11. 2004, čj. 24 Az 252/2004-26,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokáta Mgr. Farida Alizeye se určuje částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7. 4. 2004, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 8. 4. 2004 napadá žalobkyně rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 3. 2004, čj. OAM-6392/VL-07-15-2003 v celém rozsahu pro jeho nezákonnost. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím nebyl stěžovatelce podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu) udělen azyl a současně bylo vysloveno, že se na ni nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 22. 11. 2004, se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byl zamítnut její návrh na ustanovení advokáta pro její zastupování v řízení před Krajským soudem v Ostravě.

Podáním ze dne 20. 1. 2006, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 23. 1. 2006 a předloženým Nejvyššímu správnímu soudu, sdělila žalobkyně, že svoji žalobu beze zpět. Každé podání účastníka řízení je třeba posuzovat dle jeho obsahu se zřetelem na to, co tento subjekt jím sleduje. Záměrem žalobkyně je především ukončit řízení o žalobě proti napadenému rozhodnutí žalovaného. Za této situace již nemá jakýkoli smysl, a žalobkyně to dává zpětvzetím žaloby dostatečně najevo, aby Nejvyšší správní soud na základě kasační stížnosti nadále přezkoumával zákonnost procesního rozhodnutí vydaného v průběhu řízení o žalobě, tedy konkrétně, zda v řízení o žalobě (v dalším průběhu řízení) měl být žalobkyni ustanoven zástupce. Proto Nejvyšší správní soud posoudil podání žalobkyně ze dne 20. 1. 2006 i jako zpětvzetí kasační stížnosti, když žalobkyně mimo jiné i uvádí, že z rodinných důvodů prosí o zastavení řízení, neboť chce odjet domů (požaduje tzv. stopazyl , tedy zastavení jakéhokoli dalšího řízení týkajícího se udělení azylu).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovatelce byl pro toto řízení před soudem ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 1x 1000 Kč za jeden úkon právní služby-převzetí a příprava věci a 1x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu