8 Azs 6/2006-52

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 5. 2004, čj. OAM-1823/VL-07-04-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 11. 2004, čj. 63 Az 115/2004-16, takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný rozhodl o zamítnutí žádosti žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 1. 11. 2004, čj. 63 Az 115/2004-16, zamítl. Žalobce napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností; ta však byla podána pozdě. Ze soudního spisu vyplynulo, že písemné vyhotovení rozsudku bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 17. 1. 2005. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu. Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 17. 1. 2005, je posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti pondělí 31. 1. 2005. Kasační stížnost však byla podána osobně teprve dne 11. 5. 2005. Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s.]. Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že stěžovatel není pro řízení o kasační stížnosti v souladu s požadavkem § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, ačkoliv své právnické vzdělání neprokázal (ani netvrdil), a dále že kasační stížnost nemá náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s. Z důvodu procesní ekonomie Nejvyšší správní soud kasační stížnost s ohledem na její zjevnou opožděnost nevrátil spolu se spisem krajskému soudu k postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s., a rozhodl o jejím odmítnutí pro opožděnost.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. ledna 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu