8 Azs 6/2005-52

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: T. O., zastoupený opatrovnicí Bc. D. B., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2003, čj. OAM-3363/VL-10-08-2003, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2004, čj. 24 Az 1878/2003-18 takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Rozhodnutím žalovaného ze dne 31. 7. 2003, čj. OAM-3363/VL-10-08-2003, byla podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zamítnuta žalobcova žádost o azyl. Toto rozhodnutí žalobce napadl žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 18. 3. 2004, čj. 24 Az 1878/2003-18, zamítl. Proti rozsudku žalobce (dále též stěžovatel ) podal včas kasační stížnost. Jelikož podaná kasační stížnost trpěla řadou vad, krajský soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 27. 7. 2004 k jejich odstranění. Zásilku se ale doručit nepodařilo. Dotazem u Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie a pohraniční policie krajský soud zjistil, že žalobce dne 4. 3. 2004 svévolně opustil p. s. K.; legálně z České republiky neodjel a jeho současný pobyt není znám. Místo jeho pobytu nebylo lze zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra-Oddělení azylové a migrační politiky. Stěžovatel nesdělil jinou adresu pro doručování ani krajskému soudu, a to ani v kasační stížnosti, ani později. Krajský soud sám rovněž nezjistil žádnou jinou adresu, na níž by se stěžovatel mohl zdržovat, a ustanovil mu proto usnesením ze dne 5. 10. 2004 opatrovníka. Tomu poté doručil výzvu k odstranění vad kasační stížnosti. Opatrovník zůstal nečinný. Podle § 33 zákona o azylu soud zastaví řízení, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci. Nemožnost zjistit místo stěžovatelova pobytu bránila již od 27. 7. 2004 rozhodnutí ve věci, neboť krajský soud nemohl stěžovateli doručit výzvu k odstranění vad podání a k předložení plné moci udělené advokátovi. Přitom platí, že v řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel advokátem zastoupen (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Zastoupení advokátem je tak podmínkou řízení o kasační stížnosti: není-li tato podmínka dána, Nejvyšší správní soud se nemůže kasační stížností věcně zabývat, tj. vydat rozhodnutí ve věci. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 33 zákona o azylu a § 47 písm. c) s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 19. ledna 2005

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu