8 Azs 57/2006-75

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: S. P., zastoupeného opatrovníkem SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Brno, Mostecká 16, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2005, čj. OAM-308/VL-07-11-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2005, čj. 60 Az 35/2005-17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 2. 2005, čj. OAM-308/VL-07-11-2005, byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 20. 7. 2005, čj. 60 Az 35/2005-17, zamítl.

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (stěžovatel) domáhá zrušení rozsudku krajského soudu.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

V průběhu řízení o kasační stížnosti krajský soud zjistil, že pobyt stěžovatele není znám a usnesením ze dne 6. 2. 2006, čj. 60 Az 35/2005-60, mu ustanovil podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. opatrovníkem SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), se sídlem Brno, Mostecká 16.

Krajský soud zaslal stěžovateli formulář (potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech) s výzvou, aby jej ve lhůtě 10 dnů vrátil řádně vyplněný zpět soudu. Tato výzva byla v souladu s ustanovením § 45d odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. doručena opatrovníku stěžovatele dne 8. 3. 2006.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě (ani později) své majetkové poměry soudu nedoložil, a neprokázal tak, že u něj jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s. Krajský soud proto usnesením ze dne 15. 3. 2006, čj. 60 Az 35/2005-69, stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil.

Krajský soud tímtéž usnesením stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil do spisu plnou moc advokáta, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a prostřednictvím svého zástupce doplnil kasační stížnost o její zákonné náležitosti specifikované ve výroku usnesení. Krajský soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě požadovaným způsobem doplněna, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Písemné vyhotovení usnesení bylo v souladu s ustanovením § 45d odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. doručeno opatrovníku stěžovatele dne 27. 3. 2006.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu 15. 3. 2006, čj. 60 Az 35/2005-69, nereagoval, nenapadl je kasační stížností, ve stanovené lhůtě nezaložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude v řízení zastupovat, a nedoplnil zákonné náležitosti kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu