8 Azs 54/2006-58

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobkyně: N. G., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 1. 2005, čj. OAM-3145/VL-19-ZA05-2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2005, čj. 55 Az 8/2005-28, takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 1. 2005, čj. OAM-3145/VL-19-ZA05-2004 neudělil žalobkyni azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně rozhodl, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 23. 11. 2005, čj. 55 Az 8/2005-28, zamítl.

Žalobkyně napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Pouze v případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Stěžovatelka není v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, a její kasační stížnost je proto nepřípustná.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů. Krajský soud zaslal stěžovatelce formulář (potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech) s výzvou, aby jej ve lhůtě 15 dnů vrátila řádně vyplnění zpět soudu a aby soudu sdělila, jakým způsobem a v jaké výši platí nájemné a jak si opatřuje prostředky na svou výživu a ošacení. Zároveň ji vyzval, aby uvedená skutková tvrzení doložila listinnými důkazy.

Výzva byla stěžovatelce doručena postupem podle § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 13. 2. 2006. Den faktického převzetí výzvy stěžovatelkou (23. 2. 2006) je z hlediska běhu lhůty irelevantní. Posledním dnem lhůty pro zaslání vyplněného formuláře soudu bylo 27. 2. 2006. Stěžovatelka podala vyplněný formulář (potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech) k poštovní přepravě teprve dne 9. 3. 2006.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě své majetkové poměry soudu nedoložila, a neprokázala tak, že u ní jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s. Krajský soud v Brně proto usnesením ze dne 13. 3. 2006, čj. 55 Az 8/2005-46, návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce zamítl a současně stěžovatelku vyzval, aby ve stanovené lhůtě odstranila nedostatek kasační stížnosti spočívající v tom, že není zastoupena advokátem, ačkoliv sama nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Krajský soud také stěžovatelku poučil, že nevyhoví-li výzvě ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovatelce doručeno postupem podle § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 31. 3. 2006.

Stěžovatelka na usnesení krajského soudu ze dne 13. 3. 2006, čj. 55 Az 8/2005-46, nereagovala, nenapadla je kasační stížností a plnou moc udělenou advokátovi, který by ji v řízení zastupoval, ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatelka své právnické vzdělání neprokázala (a ostatně ani netvrdila), advokátem zastoupena není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se tedy o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu