8 Azs 5/2013-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: V. Z., zastoupeného Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské nám. 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2013, čj. OAM-23/ZA-ZA06-ZA05-2013, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 4. 2013, čj. 22 Az 10/2013-25,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 1. 2. 2013, čj. OAM-23/ZA-ZA06-ZA05-2013, žalovaný zamítl žádost žalobce o mezinárodní ochranu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji usnesením ze dne 11. 3. 2013, 4 Az 3/2013-20, postoupil Krajskému soudu v Brně. Krajský soud žalobu odmítl usnesením ze dne 22. 4. 2013, čj. 22 Az 10/2013-25.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu blanketní kasační stížností ze dne 29. 4. 2013.

4. Podáním ze dne 5. 6. 2013 stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

5. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. června 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu