8 Azs 5/2007-37

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: D. D., zastoupenou JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7 v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 10. 2006, čj. 59 Az 67/2006-21

t a k to :

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Kasační stížností ze dne 27. 11. 2006 doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 28.11. 2006 se žalobkyně jako stěžovatelka domáhala zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 6. 2005, čj. OAM-638/VL-20-08-2006 a zároveň požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla stěžovatelce zamítnuta žádost o udělení azylu podle ustanovení § 16 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu). Krajský soud usnesením zastavil řízení na základě § 33 písm. b) a e) zákona o azylu a § 47 písm. c) zák. č. 150/2002 Sb., s. ř. s. vzhledem k tomu, že se žalobkyně v průběhu řízení nezdržovala v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámila a ani nebylo lze zjistit místo jejího pobytu.

Soud v průběhu řízení zjistil, že žalobkyně dne 29.7.2006 svévolně opustila P. Z.. Dotazem na Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie a Policii ČR, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, odbor pátrání a kontroly pobytu bylo zjištěno, že žalobkyně má vydané vízum za účelem azylového řízení platné do 23. 9. 2006 a její současný pobyt není znám. Proto bylo stěžovatelce usnesením krajského soudu ze dne 18. 9. 2006, čj. 59 Az 67/2006-18 ustanoveno v souladu s ustanovením § 64 s. ř. s. a § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovníkem SOZE (S. o. z. e.), M. 16, B.. Ze spisu vyplynulo, že napadené usnesení bylo doručeno ustanovenému opatrovníkovi stěžovatelky dne 26. 10. 2006.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odstavce 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Jak je uvedeno výše, napadené usnesení krajského soudu bylo doručeno soudem ustanovenému opatrovníkovi stěžovatelky dne 26. 10. 2006. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy čtvrtek 26. 10. 2006, poslední den lhůty tak připadá na čtvrtek 9. 11. 2006, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost byla však podána k poštovní přepravě dne 27. 11. 2006 a byla tedy podána opožděně. Skutečnost, že stěžovatelka později-po doručení usnesení opatrovníkovi sama převzala stejnopis rozhodnutí, není pro běh lhůty k podání kasační stížnosti podstatná.

Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu