8 Azs 43/2006-48

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: G. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 8. 2005, čj. 59 Az 202/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 11. 2004, čj. OAM 3106/VL-07-04-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla žádost stěžovatelky o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatelka v kasační stížnosti ze dne 22. 9. 2005 požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížností; proto byla přípisem Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 10. 2005 vyzvána, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy doložila své osobní a majetkové poměry. Přípis krajského soudu byl stěžovatelce doručován v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 7. 10. 2005, a to na adresu P. 2, S. 22, kde byla stěžovatelka hlášena k pobytu a kde se také zdržovala. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pátek 7. 10. 2005. Poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na pondělí 10. 10. 2005, což se považuje za den doručení. Stěžovatelka si písemnost dne 10. 10. 2005 sice převzala, avšak zůstala nečinná.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 16. 11. 2005, čj. 59 Az 202/2004-39 stěžovatelce zástupce z řad advokátů pro kasační řízení neustanovil. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 1. 2006, čj. 59 Az 202/2004-43 stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi. I toto usnesení bylo stěžovatelce doručováno v souladu s citovanými ustanoveními a to rovněž na adresu P. 2, S. 22, kde byla stěžovatelka nadále hlášena k pobytu a kde se také zdržovala. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a to v úterý 24. 1. 2006. Poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na pátek 27. 1. 2006, což se považuje se za den doručení.

Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula v pondělí dne 27. 2. 2006. Kasační stížností usnesení krajského soudu ze dne 16. 11. 2005 napadeno nebylo.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu