8 Azs 38/2006-56

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: S. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 8. 2005, čj. 63 Az 41/2005-23,

t a k to :

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 3. 2005, čj. OAM-431/VL-20-12-2005. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) ve znění pozdějších předpisů.

Stěžovatel v kasační stížnosti ze dne 8. 10. 2005 požádal o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížností; proto byl přípisem Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 11. 2005 vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy doložil své osobní a majetkové poměry. Přípis krajského soudu byl stěžovateli doručován v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 18. 11. 2005, a to na adresu P. 10, Č. 147, U., kde byl stěžovatel hlášen k pobytu a kde se také zdržoval. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pátek 18. 11. 2005. Poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na pondělí 21. 11. 2005, což se považuje za den doručení.

Usnesením krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 12. 2005, čj. 63 Az 41/2005-46 byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením

Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 2. 2006, čj. 63 Az 41/2005-50 soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil podání ze dne 8. 10. 2005 tak, že bude zastoupen advokátem. Ze spisu vyplynulo, že uvedené usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručováno rovněž na adresu P. 10, Č. 147, U.. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, i tato písemnost byla uložena na poště a stěžovatel byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl. Tato písemnost byla uložena na poště v pátek 17. 2. 2006. Poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na pondělí 20. 2. 2006, což se považuje se za den doručení.

Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula v pondělí dne 20. 3. 2006. Kasační stížností usnesení krajského soudu ze dne 21. 12. 2005 napadeno nebylo.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatel právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupen není a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. dubna 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu