8 Azs 33/2008-46

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: I. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, pošt. schránka 21/OAM, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 11. 2006, čj. OAM-1204/VL-07-08-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 3. 2008, čj. 61 Az 128/2006-26,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem označeným v záhlaví zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. V případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Stěžovatel požádal v rámci kasační stížnosti, aby mu byl pro řízení o ní bezplatně ustanoven zástupce z řad advokátů. Krajský soud usnesením ze dne 27. 6. 2008, čj. 61 Az 128/2006-40, neustanovil stěžovateli advokáta a současně vyzval stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc advokáta, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a aby doplnil stanoveným způsobem kasační stížnost. Krajský soud stěžovatele také poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, může být jeho kasační stížnost odmítnuta.

Usnesení se považuje za doručené dnem 18. 7. 2008 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Stěžovatel ve stanovené lhůtě ani později nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel své právnické vzdělání ani netvrdil, zastoupen advokátem není, plnou moc udělenou advokátovi nedoložil ani přes výzvu soudu.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. srpna 2008

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu