8 Azs 30/2006-33

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobců: a) E. N. M., b) nezl. A. N. M., c) nezl. E. N. M., d) nezl. K. N. M., zastoupeni žalobkyní a) jako zákonnou zástupkyní, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 9. 2005, čj. 65 Az 102/2005-17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 9. 12. 2005 doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 12. 12. 2005 se žalobci jako stěžovatelé domáhají zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, a to z důvodu, že soud nesprávně posoudil otázku pro splnění podmínky k ustanovení zástupce. Tímto usnesením byl stěžovatelům zamítnut návrh na ustanovení zástupce v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2005, čj. OAM-589/VL-10-19-2005, jímž bylo řízení z důvodu nepřípustnosti žádosti o udělení azylu stěžovatelům zastaveno podle ustanovení § 25 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Ze správního spisu vyplynulo, že napadené usnesení bylo stěžovatelům doručeno dne 11. 11. 2005, a to na adresu P. B., H. A., B., U P. 8.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy pátek 11. 11. 2005. Poslední den lhůty připadá na pátek 25. 11. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost předaná k poštovní přepravě až dne 9. 12. 2005, tedy byla podána opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. března 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu