8 Azs 24/2007-44

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: B. T. G., zastoupeného opatrovnicí B. S., pracovnicí Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 9. 2006, čj. OAM-647/VL-10-ZA04-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2007, čj. 56 Az 304/2006-24,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 9. 2006, čj. OAM-647/VL-10-ZA04-2006, neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 18. 1. 2007, čj. 56 Az 304/2006-24, zamítl. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, pro řízení o níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Ze soudního spisu vyplývají tyto skutečnosti: Podle informací z databáze Ministerstva vnitra-Odbor azylové a migrační politiky, stěžovatel opustil dne 26. 2. 2007 pobytové středisko, aniž by nahlásil místo svého dalšího pobytu. Policie ČR zjistila, že stěžovatel měl vydaný výjezdní příkaz k opuštění republiky s platností od 26. 2. 2007 do 27. 3. 2007.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Stěžovatel opustil dne 26. 2. 2007 poslední úředně hlášenou adresu, a od tohoto dne se již nezdržoval na žádné soudu známé adrese. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že je namístě řízení o kasační stížnosti zastavit podle shora citovaných zákonných ustanovení, aniž by bylo zároveň nutné odstraňovat vady kasační stížnosti nebo dále rozhodovat o žádosti stěžovatele o ustanovení advokáta.

O náhradě nákladů kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno (§ 60 odst. 3 věta první s. ř. s).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu