8 Azs 22/2006-52

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: V. C., zastoupené Mgr. Zdeňkem Ptáčkem, advokátem se sídlem Cheb, Ovocná 3, P. O. BOX 126, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 8. 2005, čj. 14 Az 167/2004-26,

t a k to :

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 9. 9. 2005, se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 2. 2. 2004, čj. OAM-3069/VL-19-C09-2003. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zároveň bylo vysloveno, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 zákona o azylu, v platném znění.

Podáním ze dne 31. 5. 2006, doručeným Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 2. 6. 2006 a postoupeným Nejvyššímu správnímu soudu, kterému bylo výše uvedené podání doručeno dne 9. 6. 2006, vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. července 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu