8 Azs 21/2012-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: D. A., zastoupeného JUDr. Radimem Vicherkem, advokátem se sídlem Masná 8, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2011, čj. OAM-317/ZA-ZA06-ZA12-2011, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2012, čj. 56 Az 67/2011-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení. III. Ustanovenému zástupci žalobce JUDr. Radimu Vicherkovi se u r č u j e odměna za zastupování ve výši 2880 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 11. 2011, čj. OAM-317/ZA-ZA06-ZA12-2011, zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zák. č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).

[2] Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou Krajský soud v Brně zamítl rozsudkem ze dne 30. 3. 2012, čj. 56 Az 67/2011-28.

[3] Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud žádosti vyhověl a usnesením ze dne 31. 7. 2012, čj.-43, stěžovateli ustanovil zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Radima Vicherka, advokáta se sídlem Masná 8, Ostrava.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 20. 8. 2012 doručeno podání stěžovatele ze dne 16. 8. 2012, v němž potvrdil, že byl vyrozuměn o tom, že mu byl pro řízení zdarma ustanoven advokát. Současně však s ohledem na svou finanční situaci uvedl, že by chtěl zrušit soudní řízení Az 67/2011-28 ohledně mého azylu, abych pomohl své ženě .

[5] Jelikož podání stěžovatele nebylo zcela jasné, Nejvyšší správní soud jej poučil o tom, že pokud mu byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven soudem advokát, platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Soud stěžovatele dále poučil, že pokud skutečně trvá na tom, aby řízení o kasační stížnosti zastavil, je třeba, aby zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 16. 8. 2012 opatřil svým vlastnoručním podpisem, příp. podpisem svého zástupce (§ 37 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[6] Stěžovatel shora specifikované podání dne 6. 9. 2012 doplnil o svůj podpis. Následně i stěžovateli ustanovený zástupce podáním ze dne 14. 9. 2012 sdělil, že stěžovatel bere v celém rozsahu svoji kasační stížnost zpět.

[7] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a), věty před středníkem s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět ještě před tím, než o ní bylo zdejším soudem rozhodnuto, postupoval Nejvyšší správní soud dle shora citovaných ustanovení, ve spojení s § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

[8] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[9] Stěžovateli byl Nejvyšším správním soudem ustanoven zástupcem pro řízení o této kasační stížnosti advokát; náklady řízení v tomto případě hradí stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Náklady spočívají v odměně za jeden úkon právní služby (písemné podání ve věci samé) v částce 2100 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu ve znění pozdějších předpisů] a v náhradě hotových výdajů advokáta v částce 300 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem tedy 2400 Kč. Nejvyšší správní soud ustanovenému advokátovi nepřiznal odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů za úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) citované vyhlášky, protože odměnu podle citovaného ustanovení lze přiznat pouze tehdy, pokud advokát doloží, že se uskutečnila první porada s klientem. Tuto poradu advokát neprokázal. Protože advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se jeho odměna o částku odpovídající této dani, kterou je povinen odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. o 480 Kč. Celkem tedy odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů advokáta činí 2880 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. září 2012

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu