8 Azs 202/2005-76

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: S. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 8. 2004, čj. OAM-2476/VL-10-04-2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2005, čj. 60 Az 153/2004-31, takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Žalovaný rozhodnutím ze dne 3. 8. 2004, čj. OAM-2476/VL-10-04-2004, zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 12. 5. 2005, čj. 60 Az 153/2004-31, zamítl. Žalobkyně (stěžovatelka) napadla rozsudek krajského soudu kasační stížností. Podáním, doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 5. 6. 2006, který je postoupil 21. 6. 2006 Nejvyššímu správnímu soudu, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.]. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. července 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu