8 Azs 192/2005-61

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ch. L. N., zastoupeného Mgr. Bohuslavem Rollem, advokátem se sídlem Chomutov, Mostecká 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 8. 2005, čj. 61 Az 56/2004-42,

t a k to :

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 2. 2004, čj. OAM-488/VL-20-05-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla žádost stěžovatele o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud dospěl k závěru, že rozhodnutí žalovaného bylo vydáno v souladu se zákonem a na podkladě dostatečně zjištěného stavu věci.

Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu, která byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 2. 3. 2004. Uvedl, že jak už vyjádřil ve své žádosti o azyl dost jasně, kdyby se musel dneska vrátit do Vietnamu, oni ho nenechají na pokoji . Budou po něm pátrat, budou ho bít a možná ho zabijí; bojí se toho. Už jej ohrozili, pokud jim nevrátí dluhy včetně úroků, zabíjí ho a vyhodí jeho matku ven na ulici z vlastního domu. Je úplně obyčejný rolník, dělal jen na rýžovně, je pro něj těžké se uživit, obyčejný rolník nemá tolik peněz a ještě musí platit vysokou daň. Má ještě sílu, ale nemohl si najít vhodnou práci. Takovou práci mají jen synové mocných lidí. V České republice je už nějakou dobu a poznal ji jako demokratickou zemi, svobodnou, kde jsou respektována lidská práva. Věří, že zde najde uplatnění. Z těchto důvodů prosí o pečlivé přezkoumání jeho případu. Respektuje zákony České republiky, bude užitečný občan v její komunitě.

Stěžovatel proti rozhodnutí krajského soudu podal kasační stížnost, v níž uplatňuje důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Konkrétně namítá, že se domnívá, že splňuje podmínky pro udělení azylu z tzv. humanitárních a politických důvodů podle ustanovení § 14 zákona o azylu. Tímto důvodem pro udělení azylu se soud ve svém řízení a rozhodnutí dostatečně nezabýval. Uvedl, že existuje důvodná a reálná podoba, že v případě jeho návratu do rodné země bude pronásledován a perzekuován ze strany státní moci, kdy jak sám uvedl, mu hrozí i zabití. V České republice je již delší dobu a považuje ji za zemi, kde jsou respektována lidská práva a považuje ji za svobodnou a demokratickou vlast. Domnívá se, že s ohledem na svůj postoj a pobyt v České republice splňuje zákonné podmínky pro udělení azylu. V závěru kasační stížnosti žádá o přiznání odkladného účinek kasační stížnosti a navrhuje, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 104 odst. 4 s. ř. s. není kasační stížnost přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v ustanovení § 103, nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.

V daném případě stěžovatel v kasační stížnosti uvedl pouze důvody, které před krajským soudem neuplatnil a proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d), § 120 s. ř. s.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. června 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu