8 Azs 191/2005-37

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: I. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2005, čj. OAM-509/VL-20-K01-2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 8. 2005, čj. 28 Az 38/2005-21,

takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2005, čj. OAM-509/VL-20-K01-2005. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo rozhodnuto o neudělení azylu žalobci podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na něj nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 16. 9. 2005, čj. 28 Az 38/2005-31, Krajský soud v Hradci Králové vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení doložil do spisu vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Na žádost adresáta byla zásilka bez předchozího pokusu o její doručení uložena u držitele poštovní licence dne 20. 9. 2005 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Při pokusu o doručení byl žalobce v souladu s § 50c odst. 1, 2 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s., vyrozuměn o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout, a poučen, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si žalobce zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pátek 30. 9. 2005.

Protože stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu nereagoval, Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17. 10. 2005, čj. 28 Az 38/2005-33, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a současně vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a prostřednictvím tohoto advokáta doplnil kasační stížnost o její zákonné náležitosti specifikované ve výroku usnesení; současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li plná moc doložena a doplněny zákonné náležitosti kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovateli rovněž doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Na žádost adresáta byla zásilka bez předchozího pokusu o její doručení uložena u držitele poštovní licence dne 21. 10. 2005 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl; při pokusu o doručení byl žalobce poučen v souladu s § 50c odst. 1, 2 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. o následcích nevyzvednutí uložené zásilky (§ 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si žalobce zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pondělí 31. 10. 2005.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu ze dne 17. 10. 2005, čj. 28 Az 38/2005-33 nijak nereagoval, kasační stížností usnesení nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení zastupovat, ani doplnění zákonných náležitostí kasační stížnosti ve stanovené lhůtě, ani později, krajskému soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud rovněž nepřehlédl, že stěžovatelem podaná kasační stížnost měla další vady a nesplňovala zákonem předepsané náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), zejména údaj o tom, kdy bylo stěžovateli napadené rozhodnutí doručeno a v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá. Rovněž skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti (vedle absentujícího povinného zastoupení advokátem), brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Stěžovatel ani na výzvu Krajského soudu v Hradci Králové v usnesení ze dne 17. 10. 2005, čj. 28 Az 38/2005-33, které mu bylo doručeno výše uvedeným způsobem dne 31. 10. 2005, nedoplnil zejména rozsah a důvody kasační stížnosti. Jedná se tak o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti soudem.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. prosince 2005

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu