8 Azs 187/2005-44

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: V. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 4. 2004, čj. OAM-1736/VL-19-17-2004, o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2005, čj. 64 Az 101/2004-20

takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne 26. 4. 2004, čj. OAM-1736/VL-19-17-2004, žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce dne 30. 4. 2004 žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Krajský soud vyzval žalobce k odstranění vad podání a k doplnění žaloby a poučil jej o následcích nevyhovění této výzvě. Žalobce na výzvu soudu nereagoval, žalobu nedoplnil a neodstranil její vady, proto krajský soud řízení dle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl. Dne 5. 4. 2005 podal žalobce (dále stěžovatel ) proti tomuto usnesení (v návrhu, který je zřejmě kopií jiné kasační stížnosti, je napadené rozhodnutí nesprávně označováno jako rozsudek čj. 43 Az 20/2004 ze dne 10. 3. 2005, přičemž opravy jsou provedeny rukou) kasační stížnost. V ní stěžovatel navrhl usnesení krajského soudu zrušit a věc vrátit k dalšímu řízení. Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že neshledává kasační stížnost oprávněnou, v podrobnostech odkázal na správní spis a poukázal na skutečnost, že stěžovatel není zastoupen advokátem. Žalovaný proto navrhl kasační stížnost odmítnout. Krajský soud v Ostravě postupoval následně podle § 108 s. ř. s. a usnesením ze dne 2. 6. 2005 vyzval stěžovatele, aby do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a dále aby kasační stížnost doplnil. Na adrese uvedené naposledy stěžovatelem jako jeho místo pobytu v České republice však toto usnesení stěžovatel nepřevzal. Krajský soud požádal Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenční odbor, a poté rovněž Oddělení cizinecké policie Plzeň-jih o prověření pobytu stěžovatele. Podle prověření je poslední stěžovatelem nahlášená adresa D. 232, okres P. j., avšak dle sdělení provozovatelky tohoto objektu se ani zde stěžovatel nikdy fyzicky neubytoval, nezdržoval se ani nepřebíral poštu; místo skutečného pobytu stěžovatele jí není známo. Usnesením ze dne 22. 7. 2005 krajský soud ustanovil v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. stěžovateli opatrovníka, jemuž bylo dne 20. 9. 2005 doručeno usnesení soudu ze dne 2. 6. 2005. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel právnické vzdělání nemá a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení. Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. května 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu