8 Azs 186/2014-31

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně: T. P. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2014, čj. OAM-236/ZA-ZA08-HA08-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 9. 2014, čj. 29 Az 29/2014-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1) Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 11. 2014 doručena kasační stížnost, kterou se žalobkyně (stěžovatelka) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 9. 2014, čj. 29 Az 29/2014-25. Stěžovatelka zároveň požádala o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

2) Přípisem ze dne 5. 12. 2014, čj.-7, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby předložila potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Protože stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu nezaslala sdělení o svých majetkových poměrech a neprokázala splnění podmínek pro ustanovení zástupce, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 3. 2015, čj.-28 zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

3) Týmž usnesením Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň ji poučil, že pokud nevyhoví výzvě k předložení plné moci, soud její kasační stížnost odmítne. Jelikož stěžovatelka nebyla doručujícím orgánem dne 6. 3. 2015 na adrese pro doručování zastižena, byla písemnost v souladu s § 49 odst. 2 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. uložena a stěžovatelce byla na místě zanechána písemná výzva, aby si písemnost vyzvedla. Protože si stěžovatelka písemnost nevyzvedla ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. za doručenou dnem 16. 3. 2015. Lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 30. 3. 2015. Stěžovatelka nepředložila soudu ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a neučinila tak ani následně.

4) Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

5) Podle § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne kasační stížnost, nejsou-li splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

6) Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nepředložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ačkoli se jedná o podmínku řízení o kasační stížnosti a ačkoli ji soud poučil, že v takovém případě kasační stížnost odmítne. Protože pro tento nedostatek nebylo možné pokračovat v řízení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

7) O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. dubna 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu