8 Azs 186/2005-52

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: M. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 4. 2005, čj. 64 Az 184/2004-29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 10. 2004, čj. OAM-2901/VL-20-11-2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že žalovaný nepochybil a napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížností; proto byla přípisem Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2005 vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů doložila své osobní a majetkové poměry.

Při doručování této výzvy a formuláře o majetkových a osobních poměrech krajský soud zjistil, že je stěžovatelka na uvedené adrese P. 8, B. 9, neznámá. Proto se obrátil s žádostí o prověření pobytu žadatelky o azyl na Policii České republiky (Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha). Dle sdělení Policie České republiky ze dne 20. 6. 2005 bylo zjištěno, že stěžovatelka je hlášena na adrese P. 9 B., P. 569, ubytovna J. P.

Ze spisu vyplynulo, že uvedený přípis krajského soudu byl stěžovatelce opakovaně doručován v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 29. 6. 2005, a to na adresu

(dle sdělení Policie České republiky) P. 9 B., P. 569, ubytovna J. P., kde byla stěžovatelka hlášena k pobytu a kde se také zdržovala. Vzhledem k tomu, že nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště ve středu 29. 6. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na sobotu 2. 7. 2005. Za den doručení se tedy považuje pondělí 4. 7. 2005.

Policie České republiky přípisem ze dne 26. 7. 2005 sdělila krajskému soudu doplňující informace (ke sdělení ze dne 20. 6. 2005), že kontrola byla provedena dne 10. 7. 2005 v 10:30 hod a 14.30 hod a jmenovaná cizinka na adrese P. 569 nebyla zastižena. Na adrese B. 9 byla kontrola provedena tentýž den ve 12:15 hod a v 15:35 hod. Byt byl označen jménem A. a podle ostatních nájemníků tam Ukrajinci nebydlí; na zvonění nikdo neotvírá.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě požadované osobní a majetkové poměry nedoložila, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 9. 2005, čj. 64 Az 184/2004-47, stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil a zároveň ji vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížností a doplnila prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů, v jakém rozsahu rozsudek napadá.

Toto usnesení bylo stěžovatelce doručováno rovněž v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. na adresu P. 9 B., P. 569, ubytovna J. P., ani v tomto případě nebyla v době doručování zastižena, písemnost byla uložena na poště a stěžovatelka byla vhodným způsobem vyzvána, aby si ji vyzvedla. Usnesení bylo uloženo na poště v pátek 7. 10. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadl na pondělí 10. 10. 2005, což se považuje za den doručení. Stanovená lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula dne 10. 11. 2005. Kasační stížností usnesení ze dne 30. 9. 2005 napadeno nebylo.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2005

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu