8 Azs 17/2006-51

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: O. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2005, čj. OAM-14/VL-10-19-2005, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 20. 7. 2005, čj. 60 Az 18/2005-18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2005, čj. 60 Az 18/2005-18, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 1. 2005, čj. OAM-14/VL-10-19-2005. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo rozhodnuto o zamítnutí žádosti žalobkyně o udělení azylu podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Stěžovatelce byl dne 12. 10. 2005 doručen formulář-potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, s výzvou, aby jej ve lhůtě 10 dnů zaslala zpět soudu řádně vyplněný.

Protože stěžovatelka ve stanovené lhůtě (ani později) své majetkové poměry soudu nedoložila, a neprokázala tak, že u ní jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 11. 2005, čj. 60 Az 18/2005-36, stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil a současně ji vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, a dále aby prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů doplnila v kasační stížnosti údaj o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s.; současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude řízení o takovém podání odmítnuto. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovatelce doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti. Při doručování předmětné zásilky nebyl adresát zastižen, proto byla zásilka dne 25. 11. 2005 uložena u držitele poštovní licence (v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.) a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (v souladu s ustanovením § 50c odst. 1 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byla žalobkyně poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si žalobkyně zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, považuje se za den doručení pondělí 28. 11. 2005.

Stěžovatelka na usnesení krajského soudu ze dne 8. 11. 2005, čj. 60 Az 18/2005-36, nijak nereagovala, kasační stížností usnesení nenapadla, plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení zastupovat, ani doplnění zákonných náležitostí kasační stížnosti ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatelka své právnické vzdělání neprokázala (a ostatně ani netvrdila), advokátem zastoupena není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud rovněž nepřehlédl, že stěžovatelkou podaná kasační stížnost měla další vady a nesplňovala zákonem předepsané náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.), zejména údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatelka rozhodnutí napadá. Rovněž skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti (vedle absentujícího povinného zastoupení advokátem), brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Stěžovatelka ani na výzvu Krajského soudu v Ostravě v usnesení ze dne 8. 11. 2005, čj. 60 Az 18/2005-36, které jí bylo doručeno výše uvedeným způsobem dne 28. 11. 2005, nedoplnila zejména rozsah a důvody kasační stížnosti. Jedná se tak o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti soudem.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu