8 Azs 166/2005-64

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: R. M., zastoupeného: Mgr. Umar Switat, advokát v Praze 4, Kloknerova 2212/10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 3. 2004, čj. OAM-858/VL-07-15-2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2005, čj. 24 Az 274/2004-31, takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokáta Mgr. Umara Switata se určuje částkou 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Odůvodnění: Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 3. 2004, čj. OAM-858/VL-07-15-2004, neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně rozhodl o tom, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Ostravě, který ji rozsudkem ze dne 2. 3. 2005, čj. 24 Az 274/2004-31, zamítl. Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, v níž namítl, že krajský soud posoudil věc v rozporu s platným právním řádem a že stěžovatel shledává vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu. Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, neboť pouze přípustná kasační stížnost může být meritorně projednána. Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně. Ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. ukládá stěžovateli povinnost uvést v kasační stížnosti, z jakých důvodů rozhodnutí krajského soudu napadá. Jde o povinnost uvést konkrétní, ve vztahu ke stěžovateli a k projednávané věci individualizovaná skutková tvrzení a konkrétní právní argumentaci, přičemž musí být zřejmé, z jakých důvodů považuje stěžovatel napadené výroky rozhodnutí za nezákonné. Stěžovatelem tvrzené důvody musí zároveň odpovídat některému z důvodů podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Kasační soud není-s výjimkou vad taxativně uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 s. ř. s.-povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné nezákonnosti napadeného rozhodnutí krajského soudu. Nejvyšší správní soud v této argumentaci odkazuje na svoji dosavadní judikaturu, např. rozsudek rozšířeného senátu ze dne 20. 12. 2005, čj. 2 Azs 92/2005-58[1], a rozsudek ze dne 31. 5. 2005, čj. 8 Azs 52/2005-56[2], v nichž vyslovil obdobný právní názor ve vztahu k žalobním bodům (§ 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.). Stěžovatel však pouze obecně namítl, že krajský soud posoudil daný případ v rozporu s platným právním řádem a že stěžovatel shledává vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu. Kasační stížnost tedy neobsahovala konkrétní skutková tvrzení a právní důvody, pro něž je rozhodnutí krajského soudu napadáno. Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 20. 7. 2005, čj. 24 Az 274/2004-52, stěžovatele správně vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení odstranil vady kasační stížnosti tak, že uvede konkrétní skutkové a právní důvody, pro které podal kasační stížnost. Současně poučil stěžovatele o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě požadovaným způsobem doplněna a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud ji odmítne. Usnesení krajského soudu bylo stěžovateli doručeno dne 1. 8. 2005 (§ 48 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 2, 5 s. ř. s.). Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro doplnění kasační stížnosti, bylo pondělí 1. 8. 2005, posledním dnem lhůty tak byl čtvrtek 1. 9. 2005. Přitom je nutno uvést, že den 11. 8. 2005, kdy právní zástupce stěžovatele usnesení na poště skutečně převzal, je z hlediska běhu lhůty pro doplnění kasační stížnosti irelevantní. Stěžovatel ale kasační stížnost doplnil teprve podáním z pátku 9. 9. 2005, které podal téhož dne k poštovní přepravě. Nejvyšší správní soud uzavírá, že kasační stížnost neobsahuje zákonem požadované náležitosti a stěžovatel na výzvu soudu kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplnil. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn a pro nějž nelze pokračovat v řízení, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud určil odměnu advokáta částkou 2150 Kč, a to 2x1000 Kč za dva úkony právní služby-převzetí a příprava věci a písemné podání soudu týkající se věci samé, a dále 2x 75 Kč na úhradu hotových výdajů (§ 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 13 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. července 2006

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

[1] http://www.nssoud.cz/anonym.php?ID=5301 [2] http://www.nssoud.cz/anonym.php?ID=3853