8 Azs 16/2006-49

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 7. 2005, čj. 60 Az 42/2005-17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 3. 2005, čj. OAM-443/VL-20-11-2005. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. Rozsudek krajského soudu vycházel ze skutečnosti, že žalovaný nepochybil a napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení advokáta zástupcem v řízení o kasační stížnosti. Krajský soud v Ostravě svým usnesením ze dne 17. 10. 2005, čj. 60 Az 42/2005-35 zástupce z řad advokátů stěžovatelce neustanovil; současně ji vyzval, aby si zástupce zvolila a ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Kasační stížností usnesení ze dne 17. 10. 2005 napadeno nebylo.

Usnesení krajského soudu ze dne 17. 10. 2005 bylo stěžovatelce doručeno v pondělí dne 28. 11. 2005 v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. ), § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) na adresu M. B., P. L. 30. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě na výzvu nereagovala a lhůta k předložení plné moci advokáta marně uplynula ve středu dne 28. 12. 2005.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s ) musí být stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, to neplatí má-li stěžovatelka sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle ustanovení § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu