8 Azs 147/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: K. S., zastoupeného Ivo Chmelařem, advokátem se sídlem Dlouhá 11, Litoměřice, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2015, čj. OAM-162/ZA-ZA14-HA08-2015, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 9. 2015, čj. 75 Az 4/2015-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. 1. Rozhodnutím ze dne 30. 3. 2015, čj. OAM-162/ZA-ZA14-HA08-2015, žalovaný zastavil řízení o žádosti žalobce o mezinárodní ochranu pro nepřípustnost podle § 25 písm. i) ve spojení s § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

II. 2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji usnesením ze dne 16. 9. 2015, čj. 75 Az 4/2015-24, odmítl pro neodstranění vad. Usnesení krajského soudu, stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, je dostupné na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro stručnost zcela odkazuje.

III. 3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

4. Stěžovatel připustil, že podání ze dne 12. 5. 2015 zaslané krajskému soudu mělo vady. Výzvu soudu k odstranění vad ale neobdržel. Stěžovatel se nezdržoval z pracovních důvodů na adrese uvedené v předmětném podání po dobu přibližně jednoho měsíce. Podle informací od majitele bytu, kterého pověřil vyzvedáváním pošty, stěžovatel neobdržel žádnou takovou zásilku, ani výzvu pošty k vyzvednutí. Výzva krajského soudu nebyla stěžovateli řádně doručena, nebyly proto splněny ani podmínky § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

IV.

5. Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že předmětem řízení byla již sedmá žádost stěžovatele o mezinárodní ochranu, a odkázal na správní spis. Námitky týkající se procesního postupu krajského soudu ponechal na uvážení Nejvyššího správního soudu.

V. 6. Jednou z podmínek věcného přezkumu kasační stížnosti ve věcech mezinárodní ochrany je její přijatelnost ve smyslu § 104a s. ř. s. (blíže viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS).

7. S ohledem na obsah spisu a s ním spojená skutková zjištění Nejvyšší správní soud neshledal přesah vlastních zájmů stěžovatele ani zásadní pochybení krajského soudu, které by mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele.

8. Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost pro nepřijatelnost podle § 104a s. ř. s.

9. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. listopadu 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu