8 Azs 14/2006-39

Usnesení Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: N. P., zastoupené JUDr. Petrem Šádou, advokátem se sídlem Pardubice, Bartolomějská 87, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 4. 2005, čj. 14 Az 200/2004-23,

t a k to :

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Kasační stížností, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 22. 6. 2005, se žalobkyně jako stěžovatelka domáhala zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 2. 2004, čj. OAM-1071/VL-18-K02-2003. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky a zároveň bylo vysloveno, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 zákona o azylu, v platném znění.

Podáním ze dne 22. 6. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 6. 2006, vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. července 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu