8 Azs 13/2009-62

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Jana Passera a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobkyně: M. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 1. 2007, čj. OAM-12/VL-07-05-2007, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 9. 2008, čj. 61 Az 8/2007-37,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 1. 2007, čj. OAM-12/VL-07-05-2007 neudělil žalobkyni mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě (dále též krajský soud ), který ji rozsudkem ze dne 18. 9. 2008, čj. 61 Az 8/2007-37 jako nedůvodnou zamítl.

Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, ve které současně požádala o ustanovení právního zástupce k zastupování pro řízení o této kasační stížnosti. Krajský soud usnesením ze dne 15. 2. 2008, čj. 61 Az 8/2007-53 stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovil, jelikož ve stanovené lhůtě neosvědčila své majetkové poměry a vůči soudu zůstala zcela nečinná. Krajský soud stěžovatelku týmž usnesením dále vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení doložila plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a jeho prostřednictvím doplnila kasační stížnost o konkrétně specifikované a obsahově popsané důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Zároveň stěžovatelku poučil, že pokud výzvě ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude její kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka nebyla při doručování usnesení zastižena, byla zásilka dne 29. 12. 2008 uložena na poště. Účinky doručení nastaly dne 2. 1. 2009 (§ 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s.) a 2. 2. 2009 byl posledním dnem lhůty k předložení plné moci advokáta a doplnění kasační stížnosti. Ačkoliv toto usnesení stěžovatelka dodatečně fakticky převzala, ani později na něj nikterak nereagovala.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. To neplatí, má-li stěžovatelka sama vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a ani přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti, jelikož se jedná o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud tuto stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. března 2009

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu