8 Azs 125/2005-83

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: L. L., zastoupené opatrovnicí P. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2003, čj. OAM-3184/VL-10-04-2003, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 19. 10. 2004, čj. 14 Az 315/2003-49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 10. 2004, čj. 14 Az 315/2003-49, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2003, čj. OAM-3184/VL-10-04-2003. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo rozhodnuto o neudělení azylu žalobkyni podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na ni nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

V průběhu řízení o kasační stížnosti krajský soud zjistil, že pobyt stěžovatelky není znám. Usnesením ze dne 22. 3. 2005, čj. 14 Az 315/2003-64, proto Krajský soud v Ústí nad Labem ustanovil stěžovatelce podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. opatrovnici P. S.

Usnesením ze dne 23. 6. 2005, čj. 14 Az 315/2003-67, Krajský soud v Ústí nad Labem vyzval stěžovatelku k vyplnění formuláře-potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a k jeho vrácení soudu ve lhůtě jednoho měsíce. Písemné vyhotovení usnesení bylo v souladu s ustanovením § 45d odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. doručováno opatrovnici stěžovatelky; opatrovnici bylo usnesení doručeno dne 1. 7. 2005.

Protože stěžovatelka ve stanovené lhůtě (ani později) své majetkové poměry soudu nedoložila, a neprokázala tak, že u ní jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 2. 11. 2005, čj. 41 Az 315/2003-72, návrhu stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů nevyhověl a současně vyzval stěžovatelku, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolila zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokáta a tuto skutečnost soudu doložila předložením plné moci; současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. Písemné vyhotovení usnesení bylo v souladu s ustanovením § 45d odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. doručováno opatrovnici stěžovatelky; opatrovnici bylo usnesení doručeno dne 18. 11. 2005.

Stěžovatelka na usnesení krajského soudu ze dne 2. 11. 2005, čj. 41 Az 315/2003-72, nijak nereagovala, kasační stížností usnesení nenapadla, plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude v řízení zastupovat ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložila.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatelka své právnické vzdělání neprokázala (a ostatně ani netvrdila), advokátem zastoupena není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. února 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu