8 Azs 121/2017-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného právní věci žalobce: R. B. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2016, čj. OAM-194/LE-LE05-LE05-2015, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2017, čj. 1 Az 68/2016-33,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 2. 6. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2017, čj. 1 Az 68/2016-33.

[2] Stěžovatel podal kasační stížnost prostřednictvím obecné zmocněnkyně, Mgr. E. D., pracovnice Organizace pro pomoc uprchlíkům, která kasační stížnost opatřila svým podpisem. Plnou mocí ze dne 2. 1. 2017, přiloženou ke kasační stížnosti, zmocnil stěžovatel Mgr. E. D. k zastupování v celém rozsahu v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, čj. 1 Az 68/2016, zejména k podání žaloby, doručování písemností, k nahlížení do spisu a k činění všech ostatních úkonů. Uvedená plná moc však neobsahovala zmocnění udělené Mgr. E. D. k podání kasační stížnosti jménem stěžovatele. Jelikož z plné moci nebylo zřejmé, zda mezi stěžovatelem a obecnou zmocněnkyní existoval v době podání kasační stížnosti vztah zastoupení, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby soudu předložil plnou moc udělenou jím Mgr. E. D., z níž bude vyplývat, že je oprávněna jménem stěžovatele kasační stížnost podat.

[3] Dne 11. 8. 2017 byla soudu doručena plná moc, v níž sice bylo formulováno zmocnění Mgr. E. D. k podání kasační stížnosti jménem stěžovatele, tato plná moc však byla opatřena pouze podpisem Mgr. E. D., nikoli podpisem stěžovatele. Ani dodatečně předložená plná moc tedy neprokazovala zmocnění Mgr. E. D. k podání kasační stížnosti jménem stěžovatele.

[4] Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 14. 9. 2017, čj.-44, stěžovatele opětovně vyzval s k odstranění nedostatku plné moci obecné zmocněnkyně, Mgr. E. D., k podání kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 5. 2017, čj. 1 Az 68/2016-33. Součástí usnesení bylo poučení o důsledcích nevyhovění výzvě.

[5] Stěžovatel na shora uvedené usnesení, které mu bylo doručeno fikcí dne 5. 10. 2017, nereagoval. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., jelikož nedostatek v podmínkách řízení spočívající v chybějící plné moci obecné zmocněnkyně k podání kasační stížnosti nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

[6] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. října 2017

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu