8 Azs 118/2017-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Michala Mazance právní věci žalobce: Z. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 3. 2017, čj. OAM-1023/ZA-ZA11-ZA02-2016, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2017, čj. 1 Az 33/2017-7,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze brojil žalobce proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým nebylo vyhověno jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany podle § 12, § 13, § 14, § 14a, § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen zákon o azylu ). Jelikož žaloba neobsahovala žádné žalobní body a žalobce žalobu v zákonné lhůtě pro její podání nedoplnil, odmítl městský soud žalobu pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.

[1] Proti usnesení městského soudu se žalobce (dále jen stěžovatel ) bránil blanketní kasační stížností. Navrhl jej zrušit a věc tomuto soudu vrátit k dalšímu řízení. Současně stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 7. 2017, čj.-15 o stěžovatelově žádosti o ustanovení zástupce rozhodl tak, že jej pro řízení o kasační stížnosti neustanovil, neboť kasační stížnost směřující proti odmítnutí žaloby pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení posoudil jako zjevně neúspěšný návrh (§ 36 odst. 3 s. ř. s.).

[3] Stejným usnesením vyzval stěžovatele, aby předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Jelikož stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala ani žádnou konkrétní kasační námitku, z níž by vyplýval okruh přezkumu napadeného usnesení, Nejvyšší správní soud tímto usnesením stěžovatele vyzval podle § 106 odst. 1 s. ř. s. též k doplnění kasační stížnosti o důvody, pro které usnesení městského soudu napadá. K odstranění nedostatku povinného zastoupení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. a k doplnění důvodů kasační stížnosti stanovil stěžovateli lhůtu 1 měsíce od doručení uvedeného usnesení a současně jej poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti odstraněny a nebude-li doloženo splnění podmínky povinného zastoupení a v řízení nebude možno pro tyto nedostatky pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

[4] Usnesení ze dne 11. 7. 2017, čj.-15, bylo stěžovateli doručeno dne 31. 7. 2017 (pondělí) ve smyslu § 49 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. Lhůta ke splnění uložených povinností marně uplynula ve čtvrtek 31. 8. 2017 (srov. § 40 odst. 2 s. ř. s.). Stěžovatel v této lhůtě vytčené vady kasační stížnosti neodstranil, nedoložil ani splnění podmínky povinného zastoupení.

[5] Kasační stížnost, která neobsahuje uvedení žádného určitého důvodu, pro nějž stěžovatel napadá usnesení městského soudu, nelze projednat. Tento nedostatek stěžovatel přes výzvu soudu v zákonné lhůtě neodstranil. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] Důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. byla i skutečnost, že stěžovatel nedoložil k výzvě kasačního soudu splnění podmínky povinného zastoupení nebo toho, že sám má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).

[7] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. září 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu