8 Azs 117/2006-57

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobce: C. B. C., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2006, čj. OAM-34/LE-C09-L07-2006, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 7. 2006, čj. 46 Az 8/2006-23,

t a k to :

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Od ůvod nění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 2. 2006, čj. OAM-34/LE-C09-L07-2006, zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou, podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 11. 7. 2006, čj. 46 Az 8/2006-23. Žalobce (stěžovatel) brojí proti rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, tzn. z hlediska splnění podmínek řízení. Pouze v případě, že by Nejvyšší správní soud shledal kasační stížnost přípustnou, rozhodoval by následně o její přijatelnosti podle § 104a s. ř. s.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 31. 8. 2006, čj. 46 Az 8/2006-37, krajský soud vyzval stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě zaslal soudu řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a současně jej poučil, že pokud tak neučiní, bude jeho žádost o ustanovení zástupce zamítnuta. Poté krajský soud zjistil, že pobyt stěžovatele není znám, proto mu ustanovil opatrovníka (usnesení ze dne 14. 9. 2006, čj. 46 Az 8/2006-42).

Stěžovatel své majetkové poměry nedoložil a neprokázal existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků (§ 35 odst. 7 s. ř. s.), proto krajský soud usnesením ze dne 2. 11. 2006, čj. 46 Az 8/2006-50, jeho žádost o ustanovení zástupce zamítl a usnesením ze dne 10. 11. 2006, čj. 46 Az 8/2006-52, vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti ve stanovené lhůtě zvolil právního zástupce a tuto volbu osvědčil předložením plné moci. Současně poučil stěžovatele, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude kasační stížnost odmítnuta [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., § 37 odst. 5 s. ř. s.].

Stěžovatel na žádné ze jmenovaných usnesení krajského soudu nereagoval, kasační stížností je nenapadl, požadovanou plnou moc ve stanovené lhůtě ani později krajskému soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. prosince 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu