8 Azs 116/2006-63

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: V. B., zastoupený Mgr. Petrem Galiou, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Sovová 709/5, PSČ 412 01, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí ze žalovaného dne 22. 12. 2005, čj. OAM-2144/VL-07-K04-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu Hradci Králové ze dne 30. 5. 2006, čj. 28 Az 5/2006-27, t a k to : I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Odměna advokáta žalobce Mgr. Petra Galii, advokáta v Litoměřicích, se určuje částkou 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Od ůvod nění: Rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 12. 2005, čj. OAM-2144/VL-07-K04-2005, byla žalobcova žádost o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a č. 57/2005 Sb. Žalobce toto rozhodnutí napadl žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který žalobu rozsudkem ze dne 30. 5. 2006, čj. 28 Az 5/2006-27, zamítl. Žalobce (stěžovatel) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal kasační stížnost a současně požádal o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud v Hradci Králové proto usnesením ze dne 1. 8. 2006 stěžovateli ustanovil zástupcem Mgr. Petra Galiu, advokáta v Litoměřicích. Toto usnesení se však stěžovateli nepodařilo doručit na adresu, kterou stěžovatel s souvislosti s podáním kasační stížnosti uvedl jako svoji adresu pro doručování. K dotazu na pobyt stěžovatele pak Policie České republiky, oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ústí nad Labem, sdělila, že stěžovatel se sice na adresu, kterou soudu uvedl jako adresu pro doručování přihlásil, nicméně se tam nezdržoval, a že jeho současný pobyt není znám. Jinou adresu se nepodařilo zjistit ani z databáze žalovaného. Krajský soud v Hradci Králové poté usnesením ze dne 22. 9. 2006 stěžovateli podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. ustanovil opatrovníkem Mgr. J. K., justičního čekatele Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Jelikož místo pobytu stěžovatele nelze zjistit, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil. O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Při rozhodování o odměně zástupce stěžovatele, advokáta Mgr. Petra Galii, který k výzvě soudu podáním doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové dne 25. 8. 2006 doplnil kasační stížnost stěžovatele, se soud řídil ustanoveními § 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátního tarifu), ve znění účinném do 31. 8. 2006 a přiznal zástupci stěžovatele 2000 Kč odměnu za dva úkony právní služby a 150 Kč jako paušální náhradu hotových výdajů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu