8 Azs 115/2005-60

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: K. G., zastoupeného opatrovníkem Mgr. J. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 3. 2004, čj. OAM-4293/VL-11-P05-2002, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2004, čj. 30 Az 63/2004-26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 11. 2004, čj. 30 Az 63/2004-26, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 3. 2004, čj. OAM-4293/VL-11-P05-2002. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo rozhodnuto o neudělení azylu žalobci podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na něj nevztahuje překážka vycestovaní ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.

V průběhu řízení o kasační stížnosti krajský soud zjistil, že pobyt stěžovatele není znám. Usnesením ze dne 9. 5. 2005, čj. 30 Az 63/2004-46, proto Krajský soud v Hradci Králové ustanovil stěžovateli podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. opatrovníka Mgr. J. K.

Poté kdy krajský soud dospěl k závěru, že stěžovatel neprokázal, že jsou u něj splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., usnesením ze dne 13. 6. 2005, čj. 30 Az 63/2004-49, návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a současně vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu, který jej bude v řízení zastupovat; současně stěžovatele poučil o tom,

že nebude-li výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, krajský soud předloží věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s tím, že nedostatek zastoupení by bránil Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost projednat. Písemné vyhotovení usnesení bylo v souladu s ustanovením § 45d odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. doručováno opatrovníku stěžovatele; opatrovníku bylo usnesení doručeno v pátek 17. 6. 2005.

Stěžovatel na usnesení krajského soudu ze dne 13. 6. 2005, čj. 30 Az 63/2004-49, nijak nereagoval, kasační stížností usnesení nenapadl, plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení zastupovat, ve stanovené lhůtě, ani později, krajskému soudu nepředložil.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V daném případě stěžovatel své právnické vzdělání neprokázal (a ostatně ani netvrdil), advokátem zastoupen není. Absence zastoupení advokátem přitom v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl odstraněn, a je podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 26. ledna 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu