8 Azs 11/2007-62

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce M. H., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 3. 2005, čj. OAM-428/VL-10-11-2005, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2006, čj. 59 Az 39/2005-31

takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě zamítl. Dne 13. 7. 2006 podal u Krajského soudu v Ostravě Michal Benčok, advokát, který zastupoval žalobce v řízení před krajským soudem, návrh nazvaný blanketní kasační stížnost , proti shora označenému rozsudku. Uvedl v něm, že odůvodnění kasační stížnosti doplní na výzvu soudu v případě, že mu žalobce udělí plnou moc k řízení o této kasační stížnosti. Na výzvu krajského soudu ze dne 11. 8. 2006 k doplnění kasační stížnosti a předložení plné moci, Michal Benčok odpověděl, že mu žalobce plnou moc neudělil a rovněž mu ve věci kasační stížnosti neposkytl žádnou součinnost; za těchto okolností nemůže na blanketní kasační stížnosti trvat. Ze spisu plyne, že dne 10. 4. 2006 udělil žalobce Michalu Benčokovi plnou moc, aby jej zastupoval v řízení před Krajským soudem v Ostravě. Plná moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti již udělena nebyla. Usnesením 28. 11. 2006, čj. 59 Az 39/2005-57 ustanovil krajský soud pro řízení o kasační stížnosti žalobci opatrovníka-S. (S. o. z. e.), neboť bylo zjištěno, že žalobce je neznámého pobytu. Dle § 102 zákona s. ř. s. kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník

řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo, nebo osoba zúčastněná na řízení, domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Z plné moci ze dne 10. 4. 2006 je zřejmé, že zvolený advokát byl zástupcem žalobce pouze v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu; tedy jinak řečeno, vydáním soudního rozhodnutí o podané žalobě bylo toto zastoupení konzumováno. Přípisem ze dne 31. 10. 2006 sdělil tento advokát soudu, že mu žalobce neudělil plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Advokát Michal Benčok neměl v původním řízení postavení účastníka řízení nebo osoby zúčastněné na řízení, a není proto ani osobou, kterou by soudní řád správní aktivně legitimoval k podání kasační stížnosti. Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. a § 120 s. ř. s. předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť tato byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu