8 Azs 1/2007-57

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: I. V., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, poštovní schránka 21/OAM, 170 34 Praha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2004, čj. OAM-1734/VL-19-17-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 12. 2005, čj. 24 Az 316/2004-29

t a k to : I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvod nění: Žalobou napadeným rozhodnutím žalovaný rozhodl o neudělení azylu žalobci podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a dále o tom, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě napadeným rozsudkem zamítl. Žalobce (stěžovatel) proti rozsudku krajského soudu podal kasační stížnost, současně požádal o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti a dále také o přiznání odkladného účinku dle § 107 s. ř. s. Krajský soud v Ostravě posléze v rámci úkonů potřebných pro rozhodnutí o žádosti stěžovatele o ustanovení právního zástupce zjistil, že se stěžovatel nezdržuje na adrese, kterou uvedl jako místo svého pobytu v kasační stížnosti a kterou dokládal kopií čestného prohlášení vlastníka bytu. Jelikož doručující orgán-Č. p., s. p.-vrátila zásilku krajskému soudu zpět s tím, že stěžovatel je na uvedené adrese neznámý, krajský soud učinil ohledně pobytu stěžovatele dotaz na Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenční odbor, a dále na Oblastní ředitelství cizinecké a pohraniční policie Praha, odbor pátrání a kontroly pobytu, z čehož vyplynulo, že adresa uvedená v kasační stížnosti je poslední evidovanou adresou pobytu stěžovatele, na níž však stěžovatel nikdy skutečně nebydlel. Krajský soud poté usnesením ze dne 11. 5. 2006 stěžovateli podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. a § 35 odst. 5 s. ř. s. ustanovil opatrovníkem S.-S. o. z. s. e.

Z databáze žalovaného plyne, že stěžovatelem uvedená adresa nebyla u Ministerstva vnitra evidována jako místo hlášeného pobytu ve smyslu § 77 zákona o azylu. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Jelikož místo pobytu stěžovatele nelze zjistit, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil. O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. ledna 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu