8 As 97/2017-33

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobců: a) I. D., b) L. N., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 4. 2015, čj. 917,918/15, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2017, čj. 9 Ad 18/2015-158,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

[1] Kasační stížností brojili žalobci (dále jen stěžovatelé ) proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze. Kasační stížnost podali přímo stěžovatelé, aniž by současně předložili plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, resp. aniž by doložili, že mají vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nebyla tak splněna podmínka řízení stanovená v § 105 odst. 2 s. ř. s.

[2] Usnesením ze dne 11. 7. 2017, čj.-16, proto Nejvyšší správní soud mimo jiné stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů popsaný nedostatek odstranili buď předložením plné moci udělené advokátovi, nebo prokázáním zákonem požadovaného vzdělání. Usnesení bylo stěžovatelům doručeno dne 14. 7. 2017 (doručenky na č. l. 18 spisu NSS); o následcích nesplnění v něm uvedené výzvy byli stěžovatelé poučeni.

[3] Nedostatek výzvou vytknutý nebyl do dnešního dne odstraněn.

[4] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. Nejvyšší správní soud podle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. srpna 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu