8 As 96/2017-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: předseda Vrchního soudu v Praze, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2017, čj. 9 A 52/2017-5,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. 5. 2017 kasační stížnost žalobce (dále stěžovatel ), která směřovala proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2017, čj. 9 A 52/2017-5, jímž městský soud odmítl pro opožděnost žalobu, jíž se stěžovatel domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím ve vydání rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze pro rok 2014.

[2] Stěžovatel současně s kasační stížností požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 6. 2017, čj.-7 obě žádosti stěžovatele zamítl pro zjevnou neúspěšnost kasační stížnosti a týmž usnesením stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 1 týdne od doručení uvedeného usnesení. Současně jej poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 3. 7. 2017.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že stěžovatel v projednávané věci podáními ze dnů 7. 7. 2017, 10. 7. 2017 a 11. 7. 2017 opakovaně žádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud k tomu připomíná, že o stěžovatelově první žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta již rozhodl usnesením uvedeným v odstavci [2], jímž žádost zamítl pro zjevnou neúspěšnost kasační stížnosti. Ani v pozdějších podáních uváděná změna stěžovatelových majetkových poměrů na této zjevné neúspěšnosti kasační stížnosti nemůže ničeho změnit, tedy ani přivodit pro stěžovatele příznivější rozhodnutí.

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. července 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu