8 As 93/2013-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyň: a) LONDA spol. s r. o., se sídlem Křemencova 4, Praha 1, zastoupené JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, a b) RADIO BONTON a. s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, zastoupené JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 1936/4, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 3. 2013, sp. zn. 2011/405/zab/Gam, čj. zab/1389/2013, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) Gama media s. r. o., se sídlem Bělehradská 360, Most, 2) Rádio Student, s. r. o., se sídlem Gorkého 970/45, Brno, 3) NONSTOP s. r. o., se sídlem M. Hübnerové 12, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 8. 2013, čj. 5 A 69/2013-49,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná rozhodnutím označeným v záhlaví udělila provozovateli Gama media s. r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio (licence 2008/1044/CUN/PRO) spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání s přidělením kmitočtu Karlovy Vary-sídliště 107,9 MHz/200 W.

[2] Žalobkyně napadly rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem Praze ze dne 12. 8. 2013, čj. 5 A 69/2013-49, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

[3] Proti rozsudku městského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) blanketní kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 9. 2013 vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Projev vůle stěžovatelky nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] V posuzované věci stěžovatelka vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto v této věci zastavil řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Ve vztahu k osobám zúčastněným na řízení pak Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. tak, že nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu pouze těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; případně jí soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných na návrh přiznat i náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě však Nejvyšší správní soud osobám zúčastněným na řízení splnění žádné povinnosti, v souvislosti s níž by jim vznikly náklady, neuložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. září 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu