8 As 91/2011-109

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Společenství STUDENTSKÁ čp. 436 KARLOVY VARY-Doubí, se sídlem Studentská 436, Karlovy Vary-Doubí, zastoupeného JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) D. B., 2) Ing. M. Č., 3) P. Č., 4) J. Č., 5) Ing. R. M., 6) Ing. J. T., všech zastoupených JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2009, čj. 2493/SÚ/09, o kasační stížnosti žalobce a osob zúčastněných na řízení 1)-5) proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 6. 2011, čj. 30 A 5/2010-71,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 21. 6. 2011, čj. 30 A 5/2010-71, odmítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 11. 2009, čj. 2493/SÚ/09. V pondělí dne 25. 7. 2011 bylo usnesení doručeno JUDr. Pavlu Tomkovi jako zástupci žalobce i jako zástupci osob zúčastněných na řízení, jak vyplývá z doručenek založených v soudním spisu.

Žalobce i osoby zúčastněné na řízení brojili proti usnesení krajského soudu společnou kasační stížností ze dne 9. 8. 2011. Kasační stížnost byla krajskému soudu zaslána elektronicky dne 9. 8. 2011 a dne 10. 8. 2011 mu byla doručena také poštou, přičemž z obálky založené v soudním spisu vyplývá, že k poštovní přepravě byla podána dne 9. 8. 2011.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska její přípustnosti. Uzavřel přitom, že kasační stížnost byla podána opožděně.

Bylo-li napadené rozhodnutí krajského soudu doručeno zástupci stěžovatelů v pondělí dne 25. 7. 2011, uplynula lhůta pro podání kasační stížnosti v pondělí dne 8. 8. 2011 (§ 106 odst. 2 s. ř. s. za použití § 40 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost podaná dne 9. 8. 2011 je tedy opožděná, zmeškání lhůty přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto musel kasační stížnost odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. října 2011

JUDr. Jan Passer předseda senátu