8 As 9/2007-66

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce Ing. S. Š., zastoupeného JUDr. Jiřinou Jirákovou, advokátkou ve Slaném, Třebízského 175, proti žalovanému Českému telekomunikačnímu úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2004, čj. 20932/2004-603, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 9. 2006, čj. 6 Ca 270/2004-49,

takto:

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 9. 2006, čj. 6 Ca 270/2004-49, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 9. 2004, čj. 20932/2004-603.

Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu včasnou kasační stížností a současně požádal o přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti. Žádost o přiznání odkladného účinku odůvodnil tím, že je přesvědčen o důvodnosti kasační stížnosti a tím, že neprodlené zaplacení pokuty ve výši 50 000 Kč by pro něj v současné době, tj. v zimním období, kdy je v jeho profesi (stavebnictví) obtížné zajistit práci jako zdroj příjmů, znamenalo nenahraditelnou existenční újmu. Odkladný účinek se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a nebyl by v rozporu s veřejným zájmem.

Žalovaný se k návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nevyjádřil.

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej může na návrh stěžovatele přiznat, přitom užije přiměřeně § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Nejvyšší správní soud připomíná, že důvody žádosti o přiznání odkladného účinku jsou odlišné od důvodů kasační stížnosti. Zatímco v kasační stížnosti stěžovatel uvádí důvody, pro které je rozhodnutí nezákonné, v žádosti o odkladný účinek zdůvodňuje, proč by měl být účinek rozhodnutí městského soudu odložen do rozhodnutí ve věci samé. Vliv rozsudku městského soudu na právní sféru stěžovatele by musel být zcela mimořádný a jeho důsledky by musely být spojeny právě s okamžitým výkonem rozhodnutí, kterému by proto bylo třeba předejít. Podstatou nenahraditelné újmy je přitom její nevratnost.

Stěžovatel žádost o přiznání odkladného účinku odůvodnil především tím, že je přesvědčen o důvodnosti kasační stížnosti. Tato skutečnost však nijak nekoresponduje s hrozbou nenahraditelné újmy, která je zákonným důvodem pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Dále stěžovatel odůvodnil svou žádost tím, že neprodlené zaplacení pokuty by pro něj v zimním období, kdy je ve stavebnictví obtížné zajistit práci jako zdroj příjmů, znamenalo nenahraditelnou existenční újmu. Stěžovatel tedy pouze parafrázoval příslušné zákonné ustanovení a své obecné tvrzení žádným způsobem nekonkretizoval. Z odůvodnění žádosti stěžovatele, ani z obsahu spisu, nevyplývá, že by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí městského soudu znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu, např. že by okamžité zaplacení pokuty (neodložený výkon správního rozhodnutí) mohlo s ohledem na konkrétní finanční situaci stěžovatele ohrozit jeho existenci.

Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu