8 As 9/2005-78

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce JUDr. Z. V., zastoupeného JUDr. Mojmírem Bartošíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí 24, proti žalované Policii České republiky, Správě Středočeského kraje, se sídlem v Praze 5, Na Baních 1304, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2005, čj. 10 Ca 216/2004-51,

t a k to :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2005, čj. 10 Ca 216/2004-51, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Od ůvod nění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal přezkoumání a zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo v řízení o žalobě proti řadě rozhodnutí žalované vysloveno, že soud neosvobozuje žalobce od placení soudních poplatků.

Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení, městský soud vycházel z potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech žalobce, předloženého tomuto soudu, z něhož vyplývá, že stěžovatel je zaměstnán v pracovním poměru u M. k., přičemž za IV. kalendářní čtvrtletí měl průměrný měsíční čistý výdělek ve výši 17 215 Kč.

V kasační stížnosti stěžovatel namítá, že předmětné usnesení Městského soudu v Praze je zmatečné a nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů. Dále zejména uvádí, že jestliže soud u něho neshledal předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, jak dokládá toto usnesení, nemůže mu ani ustanovit advokáta, přičemž zastoupení advokátem je základní podmínkou, aby řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem vůbec mohlo proběhnout. Navíc je nepochybné, že nemůže zaplatit soudní poplatky za přezkoumání celkem třinácti rozhodnutí a právních úkonů a navíc zaplatit soudní poplatek za podání kasační stížnosti a ještě si zajistit vlastní právní zastoupení u tak rozsáhlého a téměř dvanáct let trvajícího sporu.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti, přičemž shledal tuto stížnost důvodnou.

Stěžovateli je totiž třeba přisvědčit v tom, že toto usnesení městského soudu je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovouto žádost zamítne. Soud tedy při rozhodování podle tohoto ustanovení především má porovnat na jedné straně výdělkové a další majetkové poměry dotyčného účastníka řízení, na druhé straně pak výši soudního poplatku se zřetelem na další náklady spojené s dotyčným řízením před soudem a na základě těchto, případně dalších zjištění uvážit, zda je dán důvod pro osvobození od soudních poplatků. Městský soud v Praze, jak vyplývá z odůvodnění napadeného usnesení, však toliko konstatoval výši průměrného měsíčního čistého výdělku stěžovatele, aniž by se jakkoli zabýval úvahou, zda takto zjištěná výše výdělku je postačující k závěru, že stěžovatel má dostatek prostředků především na zaplacení soudního poplatku, a to i se zřetelem na to, že v žalobě napadá celkem třináct aktů žalovaného. Pokud by pak soud dospěl k závěru, že sociální a majetkové poměry žalobce by svědčily pro osvobození od soudních poplatků, musel by se dále vypořádat s podmínkou uvedenou ve větě druhé § 36 odst. 3 s. ř. s.

Z těchto důvodů bylo kasační stížností napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2006

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu