8 As 82/2017-34

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: T. R., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 8, se sídlem 28. Pluku 1533/29b, Praha 10, o žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu spočívajícímu v opatření předsedy žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2017, čj. 6 A 71/2017-4,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Stěžovatel podal u Městského soudu v Praze žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, který spatřoval ve vydání opatření předsedy soudu ze dne 6. 1. 2015, jímž předseda soudu přidělil věc 0 P 35/2012 soudkyni, která ji měla nadále vyřizovat. Městský soud odmítl žalobu v záhlaví označeným usnesením pro opožděnost.

[2] Žalobce (dále jen stěžovatel ) brojil proti usnesení městského soudu kasační stížností a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud zamítl tyto žádosti usnesením ze dne 17. 7. 2017, čj.-11, neboť dospěl k závěru, že podaná kasační stížnost je zjevně neúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s.

[3] Současně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku a předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Ke splnění uložené povinnosti stěžovateli stanovil lhůtu jednoho týdne od doručení předmětného usnesení; stěžovatel byl také poučen o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení nabylo právní moci dnem 20. 7. 2017; lhůta ke splnění stanovených povinností tak uplynula 27. 7. 2017.

[4] Dne 27. 7. 2017 zaslal stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu podání, ve kterém kromě vulgarit na adresu soudců opakovaně požádal o osvobození od povinnosti hradit soudní poplatky a taktéž o ustanovení právního zástupce s odkazem na usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 6. 2017, čj. 2 As 182/2017-28, kterým mu bylo osvobození od soudních poplatků přiznáno a právní zástupce mu byl ustanoven.

[5] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie § 5 odst. 1 písm. b) zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění).

[6] Stěžovatel ve stanovené lhůtě splnění této podmínky nedoložil, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., odmítl. Stěžovatel zároveň ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti. Tím by tedy byl zároveň dán i důvod k zastavení řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Pokud by tedy Nejvyšší správní soud nerozhodl o odmítnutí kasační stížnosti pro nedostatek povinného zastoupení advokátem, musel by rozhodnout o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

[7] V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu 27. 7. 2017 stěžovatel neuvedl žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly nové posouzení dříve jím podaných a pravomocně zamítnutých žádostí. Za takovou skutečnost nelze považovat ani odkaz na přiznání osvobození od soudních poplatků v jiném řízení za situace, kdy důvodem zamítnutí předchozí žádosti stěžovatele byla zjevná bezúspěšnost nyní předložené kasační stížnosti ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. Posouzení zjevné bezúspěšnosti se vztahuje vždy ke konkrétnímu návrhu. Přiznání osvobození v jiné věci, kterou soud jako zjevně bezúspěšný návrh neposoudil, nemůže mít na nyní projednávanou věc žádný vliv. Nejvyšší správní soud proto důvod rozhodnout o této žádosti samostatným usnesením neshledal.

[8] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. srpna 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu