8 As 81/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a Mgr. Davida Hipšra v právní věci navrhovatele: LAHOS, s. r. o., se sídlem Kolejní 3311/3, Ostrava, zastoupeného JUDr. Dalilou Pelechovou, advokátkou se sídlem Čs. legií 1364/20, Ostrava, proti odpůrci: statutární město Ostrava, se sídlem úřadu Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, zastoupenému JUDr. Petrem Pyšným, advokátem se sídlem Občanská 1115/16, Ostrava, o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy-územního plánu Ostravy, schváleného usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32 dne 21. 5. 2014, o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2015, čj. 79 A 1/2015-36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Navrhovateli s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně navrhovatele JUDr. Dalily Pelechové do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

1. Návrhem podaným u Krajského soudu v Ostravě se navrhovatel domáhal zrušení části opatření obecné povahy-územního plánu Ostravy, schváleného usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32 dne 21. 5. 2014, konkrétně v části 7.4, vymezující plochu pro asanaci A3 Zbořeniště po těžkém průmyslu-chemické výrobě-bývalé Urxovy závody , k.ú. Zábřeh-VŽ, výměra 22,75 ha (jak v rámci k.ú., tak celkem) .

2. Krajský soud rozsudkem ze dne 27. 4. 2015, čj. 79 A 1/2015-36, návrh zamítl.

3. Navrhovatel (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu blanketní kasační stížností.

4. Podáním ze dne 29. 6. 2015 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne stěžovatel vzal kasační stížnost zpět v plném rozsahu, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

5. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

6. Protože řízení o kasační stížnosti bylo tímto usnesením zastaveno, Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, o vrácení zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost, jehož výši zkrátil v souladu s citovaným ustanovením o 1000 Kč. Částka ve výši 4000 Kč bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně navrhovatele JUDr. Dalily Pelechové do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. června 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu