8 As 74/2017-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: Ing. P. M., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2013, čj. S-MHMP1403230/2013, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, čj. 4 A 4/2014-54,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se žalobou u Městského soudu v Praze domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, jímž zčásti (v popisu skutku) změnil a ve zbylé části potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 10, odboru občanskoprávního, ze dne 7. 10. 2013, čj. R56/2013/OOS/DUŠ-40, jímž uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a uložil mu pokutu ve výši 3 000 Kč.

[2] Městský soud rozsudkem ze dne 15. 2. 2017, čj. 4 A 4/2014-54, žalobu zamítl jako nedůvodnou.

[3] Proti rozsudku krajského soudu se žalobce (dále jen stěžovatel ) bránil včasnou kasační stížností s návrhem, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení. Součástí kasační stížnosti byla stěžovatelova žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 6. 2017, čj.-31 (dále jen usnesení soudu ), o uvedené žádosti stěžovatele rozhodl tak, že mu zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovil; neshledal pro to zákonné předpoklady. Stejným usnesením stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Současně jej též vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení uvedeného usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro něž napadá rozsudek městského soudu ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s. Součástí usnesení bylo poučení o důsledcích nevyhovění těmto výzvám.

[5] Usnesení soudu bylo stěžovateli doručeno vhozením do poštovní schránky dne 3. 7. 2017. Lhůta k předložení plné moci, resp. doložení, že stěžovatel má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie, marně uplynula v pondělí 17. 7. 2017 (§ 40 odst. 2 a 3 s. ř. s.) a lhůta k doplnění kasační stížnosti o konkrétní důvody, pro něž napadá rozsudek městského soudu, marně uplynula v pondělí dne 31. 7. 2017. Stěžovatel v těchto lhůtách nedostatek povinného zastoupení, resp. vytčené vady kasační stížnosti, neodstranil.

[6] Nejvyšší správní soud tedy z důvodu nesplnění podmínky povinného zastoupení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl. Důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. bylo též nedoplnění kasační stížnosti o konkrétní důvody, pro něž stěžovatel rozsudek městského soudu napadá.

[7] Nejvyšší správní soud nad rámec právě uvedeného doplňuje, že nepřehlédl stěžovatelovo podání ze dne 16. 7. 2017, učiněné prostým e-mailem a doplněné předložením jeho originálu dne 18. 7. 2017 (§ 37 odst. 2 s. ř. s.), jímž proti usnesení soudu podal odvolání, a současně vznesl námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Miloslava Výborného.

[8] Zmíněné stěžovatelovo podání považuje kasační soud za bezpředmětné, neboť se stěžovateli v usnesení soudu dostalo poučení, že proti němu nelze podat opravné prostředky, tedy ani odvolání. K námitce podjatosti se nepřihlíží, neboť ji stěžovatel uplatnil opožděně. Ve smyslu § 8 odst. 5 s. ř. s. je tuto námitku možno vznést pouze do jednoho týdne ode dne, kdy se stěžovatel o podjatosti dozvěděl. Jelikož důvody podjatosti stěžovatel spojoval s usnesením soudu, jež mu bylo doručeno dne 3. 7. 2017, je zjevné, že námitka podjatosti nebyla uplatněna včas.

[9] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. srpna 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu