8 As 71/2009-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra, v právní věci žalobce: V. V., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 6. 2009, čj. JMK 26669/2009, sp. zn. S-JMK 26669/2009 OD, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 9. 2009, čj. 29 Ca 144/2009-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu Brně se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal přezkoumání a zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného správního orgánu.

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 22. 9. 2009, čj. 29 Ca 144/2009-23, byla žaloba zamítnuta a současně bylo vysloveno, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovatel brojil proti danému rozsudku krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Ze soudního spisu vyplynulo, že rozsudek Krajského soudu v Brně byl stěžovateli doručen ve středu dne 4. 11. 2009. Tento den určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem lhůty pro podání této stížnosti byla středa 18. 11. 2009. Stěžovatel však předal kasační stížnost k poštovní přepravě dne 19. 11. 2009, tedy opožděně.

Nedodržení lhůty pro podání kasační stížnosti brání jejímu věcnému vyřízení. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) a § 120 s. ř. s. odmítnul.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. března 2010

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu