8 As 70/2009-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: A. H., zastoupeného JUDr. Petrem Živělou, advokátem se sídlem Puškinova 5, Vyškov, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2007, čj. JMK 134609/2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 9. 2009, čj. 29 Ca 10/2008-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2007, čj. JMK 134609/2007, žalobou u Krajského soudu v Brně, který rozsudkem ze dne 22. 9. 2009, čj. 29 Ca 10/2008-27, zrušil napadené rozhodnutí pro nezákonnost a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Výrokem II. rozsudku krajský soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 2000 Kč. Výrok o náhradě nákladů řízení krajský soud odůvodnil s odkazem na § 60 odst. 1 s. ř. s. tím, že nezastoupenému žalobci vznikly náklady řízení pouze na zaplaceném soudním poplatku.

Žalobce (stěžovatel) brojil proti výroku II. rozsudku krajského soudu kasační stížností. Uvedl, že v předmětném řízení vykonal stejnou práci (ne-li lepší) v oblasti advokacie jako advokát, kterému by byla přiřknuta odměna podle advokátního tarifu, proto mu přísluší stejná odměna jako advokátu. Výrok o náhradě nákladů řízení je podle stěžovatele v rozporu s článkem 3 odst. 1 a 3 a článkem 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Podle § 104 odst. 2 s. ř. s. je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu. Kasační stížnost stěžovatele i její důvody výslovně směřují pouze proti výroku rozsudku krajského soudu o nákladech řízení. Nejvyšší správní soud ji proto odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. prosince 2009

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu