8 As 69/2009-88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jan Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jaroslava Hubáčka, ve věci žalobce: Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, občanské sdružení, se sídlem U Luhu 23, Brno, zastoupeného Mgr. Martinem Šípem, advokátem se sídlem Převrátilská 330, Tábor, proti žalovanému: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, Praha 7, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 4. 2007, čj. PRÁV-2217/07-6, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2009, čj. 11 Ca 127/2007-63,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á . II. Žádný z účastníku n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 8. 2009, čj. 11 Ca 127/2007-63, zamítl žalobu, kterou žalobce brojil proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 4. 2007, čj. PRÁV-2217/07-6. Předseda žalovaného tímto rozhodnutím zamítl rozklad žalobce proti rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný odmítl poskytnout žalobci informace požadované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek městského soudu kasační stížností. Uvedl, že ji podává z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s., a že její důvody doplní ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení soudu, kterým bude vyzván k doplnění podání.

Městský soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 5. 10. 2009, čj. 11 Ca 127/2007-76, k doplnění kasační stížnosti uvedením jejích konkrétních důvodů (skutečností). Současně stanovil lhůtu k doplnění kasační stížnosti a poučil stěžovatele o následcích nevyhovění výzvě. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 8. 10. 2009. Stěžovatel nedoplnil kasační stížnost ve stanovené lhůtě ani později.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska její přípustnosti, tj. z hlediska splnění podmínek řízení. Uzavřel přitom, že kasační stížnost není přípustná. Z jejího obsahu totiž není zřejmé, pro jaká konkrétní pochybení stěžovatel napadl rozsudek městského soudu (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Stěžovatel tuto vadu přes výzvu městského soudu (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) neodstranil. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení má oporu v § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. dubna 2010

JUDr. Jan Passer předseda senátu