8 As 60/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: P. P., proti žalovaným: 1) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, se sídlem Kongresová 2, Praha 4; 2) Městská policie hlavního města Prahy, se sídlem Korunní 98/2456, Praha 10; 3) Policie České republiky, se sídlem Strojnická 27, Praha 7; 4) Městský úřad Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/2, Jindřichův Hradec; a 5) Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, o návrhu žalobce na obnovu řízení skončeného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2014, čj. 3 A 73/2012-151, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2015, čj. 3 A 73/2012-202,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce v původním řízení před městským soudem v Praze napadl žalobou devět správních rozhodnutí vydaných žalovanými. Ve všech případech se jednalo o rozhodnutí o přestupcích, na jejichž základě uložily žalované správní orgány žalobci pokuty v různé výši a provedly rovněž záznamy do karty řidiče. Městský soud žalobu usnesením ze dne 25. 3. 2014, čj. 3 A 73/2012-151, odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[2] Žalobce následně podal návrh na obnovu výše popsaného řízení před městským soudem. Městský soud usnesením ze dne 24. 2. 2015, čj. 3 A 73/2012-202, návrh na obnovu řízení odmítl pro nepřípustnost [§ 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.]. V odůvodnění uvedl, že věc, v níž žalobce navrhl obnovu řízení, nespadá pod zákonné důvody přípustnosti návrhu na obnovu řízení dle § 114 odst. 1 s. ř. s.

[3] Proti usnesení městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 8. 2015 vzal stěžovatel kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Projev vůle stěžovatele nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] V posuzované věci stěžovatel vzal kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto v této věci zastavil řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. srpna 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu