8 As 59/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyň: a) LONDA spol. s r. o., se sídlem Křemencova 4, Praha 1, zastoupené JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, a b) RADIO BONTON a. s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, zastoupené JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 1936/4, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/59/zab/Rou, čj. zab/146/2013, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Route Radio s. r. o., se sídlem Stavební 992, Ostrava-Poruba, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2013, čj. 5 A 42/2013-44,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osoba zúčastněná na řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná rozhodnutím označeným v záhlaví udělila provozovateli Route Radio s. r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence sp. zn. 2008/934/zab, čj. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, s přidělením kmitočtu Lipník nad Bečvou 90,2 MHz/50 W.

[2] Žalobkyně napadly rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem Praze ze dne 26. 6. 2013, čj. 5 A 42/2013-44, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

[3] Proti rozsudku městského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) blanketní kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 8. 2013 vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Projev vůle stěžovatelky nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] V posuzované věci stěžovatelka vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto v této věci zastavil řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení pak Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 5 s. ř. s. tak, že nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu pouze těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; případně jí soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných na návrh přiznat i náhradu dalších nákladů řízení. V daném případě však Nejvyšší správní soud osobě zúčastněné na řízení splnění žádné povinnosti, v souvislosti s níž by jí vznikly náklady, neuložil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. srpna 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu