8 As 57/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobců: a) LONDA spol. s r. o., se sídlem Křemencova 4, Praha 1, zastoupeného JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, b) Radio Bonton a. s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, zastoupeného JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 1936/4, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Route Radio s. r. o., se sídlem Stavební 992, Ostrava-Poruba, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/59/zab/Rou, čj. zab/140/2013, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2013, čj. 5 A 40/2013-40,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/59/zab/Rou, čj. zab/140/2013, žalovaná udělila provozovateli Route Radio s. r. o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio Dálnice (licence 2008/934/zab, čj. koz/516/09), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání s přidělením kmitočtu Hladké Životice 95,5 MHz/50 W, souřadnice: WGS 84: 17 56 45 / 49 41 13 (dále též napadené rozhodnutí ). Žalovaná rovněž uvedla ve výroku tohoto rozhodnutí, že vyhodnotila soubor technických parametrů na základě ústního odborného vyjádření znalce jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení.

[2] Žalobci napadli shora uvedené rozhodnutí správní žalobou k Městskému soudu v Praze. Městský soud vyhověl žalobě rozsudkem ze dne 26. 6. 2013, čj. 5 A 40/2013-40.

[3] Žalovaná (stěžovatelka) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost dne 16. 7. 2013. Kasační stížnost vzala zpět dne 6. 8. 2013.

[4] S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle § 47 odst. 1 s. ř. s., neboť kasační stížnost byla vzata zpět.

[5] O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu