8 As 50/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobců: a) LONDA spol. s r.o., se sídlem Křemencova 4, Praha 1, zastoupen JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem U Prašné brány 3, Praha 1, b) RADIO BONTON a.s., se sídlem Wenzigova 4/1872, Praha 2, zastoupen JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem Botičská 1936/4, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 2. 2013, sp. zn. 2012/232/zab/KAL, čj. FOL/945/2013, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 6. 2013, čj. 5 A 53/2013-46,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 19. 2. 2013, sp. zn. 2012/232/zab/KAL, čj. FOL/945/2013 udělila provozovateli Rádio Dobrý den, spol. s r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio FM (licence 2006/1019/zab/KAL, čj. Mal/2918/08) spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání s přidělením kmitočtu Kutná Hora nemocnice 92,5 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 15 15 13/49 56 45.

[2] Žalobci napadli rozhodnutí žalované žalobou u Městského soudu v Praze. Městský soud rozsudkem ze dne 26. 6. 2013, čj. 5 A 53/2013-46, rozhodnutí žalované zrušil a věc jí vrátil k dalšímu řízení.

[3] Proti zrušujícímu rozsudku městského soudu podala žalovaná (stěžovatelka) blanketní kasační stížnost. Stěžovatelka podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 8. 2013 vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož v posuzované věci stěžovatelka vzala kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto, zdejší soud zastavil řízení v této věci podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. srpna 2013

JUDr. Jan Passer předseda senátu